Mercedes-Benz AMG SLS, 2011

Mercedes-Benz AMG SLS, 2011

Mercedes-Benz AMG SLS, 2011

Mercedes-Benz AMG SLS, 2011, Automobilfotograf, Car Shot, Car Photography, Stephan Hensel, Hamburg